Командование войсками, разведка, укрепления: тематический польско-русский словарь

КОМАНДОВАНИЕ ВОЙСКАМИ

dowódca — командир

 • Dowódca plutonu dostał reprymendę i zakazano nam budowy nowego szałasu = командир взвода получил взбучку, а нам запретили строить новый шалаш.
 • 11 marca 1944 po raz pierwszy nagrodzony tytułem Bohatera Związku Radzieckiego za dowodzenie armią w walkach pod Humeniem na Ukrainie. (под Уманью. Город Humań)
 • Generał Anders objął obowiązki dowódcy Armii Polskiej w ZSRR 18 sierpnia 1941 roku.

dowództwo — командование
Naczelne Dowództwo, Komenda Główna — Главное Командование
Stawka Najwyższego Naczelnego Dowództwa — Ставка Верховного Главнокомандования (в СССР)
Naczelny Wódz, Naczelny Dowódca — главнокомандующий

 • Naczelny Wódz lub Naczelny Dowódca — najwyższa funkcja wojskowa w Wojsku Polskim. Od 1917 r. mianowany tylko na czas wojny.
 • A ponadto Naczelny Wódz nie wiedział, że 23 sierpnia 1939 r. w Moskwie Hitler i Stalin uzgodnili wspólny rozbiór całej Polski.
 • Napięcie w stosunku z III Rzeszą zmusiło Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego do podjęcia konkretnych przygotowań obronnych.
 • Wg. mnie naczelne dowództwo przyczyniło się do klęski i dużych strat (wg. = według)
 • Dowódca AK [Komendant Sił Zbrojnych w Kraju] podlegał Naczelnemu Wodzowi Polskich Sił Zbrojnych. Organem dowodzenia była Komenda Główna Armii Krajowej, w której skład wchodziły oddziały, piony organizacyjne i samodzielne służby

marszalek — маршал
feldmarszałek — фельдмаршал

 • W 1935 r. wprowadzano stopień marszałka Związku Radzieckiego (w marynarce wojennej odpowiadał mu wpierw stopień admirała floty, a potem admirała floty Związku Radzieckiego), który odpowiadał stopniom marszałka w innych armiach.
 • Erwin Rommel był najmłodszym niemieckim feldmarszałkiem podczas II wojny światowej.

rozkaz — приказ

 • Inny młody partyzant otrzymał rozkaz patrolowania pewnej wioski w dżungli.
 • Kiedy nasze okręty dostały rozkaz poddania się, jeden z naszych dowódców, Sineval wolał odebrać sobie życie niż posłuchać. Dla swojej załogi stał się męczennikiem.

podjąć decyzję — принять решение

 • Należało jak najszybciej podjąć decyzję o wyborze głowy państwa ze względu na przewidywaną kapitulację Warszawy.
 • 21 marca 1944 r. zapadła decyzja o podjęciu czwartej próby = 21 марта 1944 г. было решено предпринять четвертую попытку.
 • Decyzja o podjęciu powstańczej walki z Niemcami w Warszawie została podjęta dopiero w drugiej połowie lipca 1944 r. Wcześniej kierownictwo Armii Krajowej nie zakładało działań zbrojnych w stolicy - dla uniknięcia zniszczeń i cierpień ludności cywilnej.РАЗВЕДКА

rozpoznawczy — разведывательный
posterunek obserwacyjny — наблюдательный пост

 • Posterunek obserwacyjny (PO) jest doraźnie organizowanym elementem rozpoznawczym zdobywającym dane o przeciwniku naziemnym i powietrznym oraz o terenie, a także o uderzeniach bronią masowego rażenia i skażeniach. W tym celu prowadzi się obserwację wzrokową i wykorzystuje przyrządy rozpoznania skażeń.

wywiad, zwiad — разведка (действие), разведслужба (вероятно, wywiad — обобщенное понятие)
zwiad bojowy — разведка боем
instruować — инструктировать, давать указания

 • Złamanie szyfrów „Enigmy” było największym z osiągnięć polskiego wywiadu podczas II wojny światowej.
 • Polacy byli uważani za prawdziwych specjalistów w swoim fachu. Co jest niezmiernie ciekawe, instruowali oni Amerykanów jak powinni budować swój wywiad w warunkach wojennych, przekazywali im rady o organizacji, metodzie analizy oraz wykorzystywania informacji w polskim wywiadzie.
 • Organizacja, dla której pracował, miała wiele wydziałów, jednakże grupę zwiadu bojowego wzywano tylko wtedy, gdy sytuacja stawała się kryzysowa.
 • Kapitan postanowił wysłać kogoś na zwiady = капитан решил отправить кого-нибудь в разведку.

rekonesans — рекогносцировка (осмотр позиций противника в районе предстоящих боевых действий лично командующим и офицерами штабов для получения преимущества и принятия решения)
konfrontacja — сопоставление (сравнение)
wytyczna — директива, указание

 • Elementem determinującym przebieg rekonesansu jest styl pracy dowódcy, jego doświadczenie i osobowość. Dowódca decyduje, w jakim celu, kiedy, gdzie i z kim uda się w teren. Szef sztabu opracowuje szczegółowe wytyczne dotyczące przeprowadzenia rekonesansu.
 • Rekonesans ma na celu konfrontację przyjętej koncepcji rozegrania walki z warunkami terenowymi, oraz udokładnienie zadań i ich koordynację.

lornetka — бинокль
luneta — подзорная труба, монокуляр
pokrowiec — чехол
obserwator — наблюдатель
obserwator artyleryjski — корректировщик (огня артиллерии)
soczewka — линза

 • Brytyjski obserwator używający 20-krotnej lunety, jej skórzany pokrowiec leży obok.
 • Lornetka zyskała bardzo jasny i ostry obraz padający na oko obserwatora. Lornetka pomimo dość pokaźnych rozmiarów soczewek użytych w tej lornetce pozwala zmieścić ją nawet do niewielkiego plecaka.
 • O godz. 12.50 na prośbę obserwatora artyleryjskiego rozbiliśmy ogniem bezpośrednim oddział piechoty niemieckiej zagradzający drogę naszym komandosom. W niespełna godzinę po tej udanej akcji, od godz. 13.45 do 14.10, znowu wspomagaliśmy komandosów bombardując, tym razem ogniem pośrednim, poprawianym przez obserwatora, pozycje nieprzyjacielskie. Zanim upłynęło pół godziny, znowu otrzymaliśmy prośbę od obserwatora artyleryjskiego o pilne wsparcie artyleryjskie.

meldunek — 1) рапорт, доклад, сообщение, сводка; 2) прописка.

 • Podczas spotkania sztab sojusznicy dysponował już meldunkami, które świadczyły że ZSSR na pewno wkroczy do Polski.
 • Część pierwsza zawiera 80 dokumentów będących meldunkami, raportami, sprawozdaniami i analizami wytworzonymi przez NKWD-NKGB ZSRR w okresie od sierpnia 1939 r. do czerwca 1941 r.
 • Meldunkiem czy adresem zameldowania określamy miejscowość, ulicę oraz numer domu i ewentualnie lokalu mieszkalnego, w którym stale albo czasowo przebywa osoba posługująca się tym adresem.
 • Skupmy się tutaj na obowiązku meldunkowym cywilnym. Jest to obowiązek ustawowy, który związany jest z ewidencją ludności i dokumentami tożsamości. Nie należy przy tym mylić obowiązku meldunkowego z miejscem zamieszkania, ponieważ miejsce zamieszkania odnosi się do stanu faktycznego, podczas gdy meldunek związany jest ze stanem prawnym.УКРЕПЛЕНИЯ

twierdza, forteca — крепость

 • Twierdza powinna utrudniać nieprzyjacielską przeprawę na drugi brzeg rzeki
 • Twierdza przystosowana była dla załogi liczącej około 3000 żołnierzy.
 • Po II wojnie światowej Niemcy opuścili twierdzę bez walki.
 • Dlaczego zamek w Malborku uchodzi za twierdzę nie do zdobycia?
 • Ta niewielka wyspa została przez Japończyków zamieniona w fortecę Oceanu Spokojnego.
 • Twierdza Brześć jako forteca nigdy nie spełniła w pokładanej w niej nadziei. Nie zatrzymała Niemców i Austriaków w 1915 roku — Rosjanie oddali umocnienia bez bitwy. Brześć nie powstrzymał też natarcia wojsk Guderiana we wrześniu 1939 roku.

zasieki (множ. число для этого значения), zapory — заграждения, преграды
czołganie się — проползание (czołg — танк)
siatka druciana — проволочная сетка

 • Wokół getta umieszczono zapory i zasieki z drutu kolczastego = вокруг гетто были размещены преграды и заграждения из колючей проволоки.
 • Do tego dochodziły codzienne biegi na 10 kilometrów (jeszcze przed śniadaniem!) i nieustanne ćwiczenia wyczynowe: czołganie się pod zasiekami, szkolenie z walki wręcz, a nawet skoki o tyczce = этому служили ежедневные пробежки на 10 км (еще перед завтраком) и безостановочные соревновательные упражнения: проползание под заграждениями, обучение рукопашному бою и даже прыжки с шестом (tyczka).
 • Posuwaliśmy się bardzo ostrożnie, miejscami nawet czołgając się i wykorzystując dla osłony co się tylko dało, nawet dym.
 • A ponieważ teren najbliższych baraków był ogrodzony siatką drucianą, ale bez prądu, to mieliśmy nożyce i wyszliśmy, i czołgaliśmy się pomiędzy wartownikami, ustawionymi co jakieś 30-40 metrów.

Далее: вооруженная агрессия, атака и штурм.

Комментарии